بـه‌خـێـربـێـن بـه‌ڕێـزان بـۆ ڤـۆیـس چـاتـی هـه‌ولـێـر ڤـۆیـس‌ هـیـوای کـات و سـاتـێـکـی خـۆش بـه‌رنـه‌ سـه‌ر لـه‌گـه‌ڵ ڕێـز و خـۆشـه‌ویـسـتـیـمـان بـۆ ئـێـوه

 


 


 ASHQAN.COM  Sarbast.Com Kurdup.Com  Xozga.Com  Hiiwa.Com